CEZA HUKUKU BÜROSU

Ceza hukukuna ilişkin;

1- Kanun tasarı ve teklifleri, kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
2- Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Bakanlığımızdan talep edilen ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren hususlarda görüş oluşturulmasıyla ilgili işlemleri yapmak,
3- 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre teşkil olunacak komisyonlar ve çalışma grubu “Olur” işlemleri ile yazışmalarını yürütmek,
4- Komisyon ve çalışma gruplarının, idarî ve diğer işlemlerini yürütmek,
5- Komisyon ve çalışma grupları tarafından hazırlanan taslakların, kanunlaşma aşamasına kadar, her türlü işlemlerini yapmak,
6- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,
7- Evrakın kayıt, dosyalama, takip ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
8- Evrakın varsa aynı veya benzeri konudaki evveliyatını araştırmak, dosyalar arasında irtibat ve devamlılığı sağlamak,
9- Yüksek mahkemelerin kararlarını takip etmek ve arşivlemek,
10- Mukayeseli hukuk alanındaki değişim ve gelişmeleri takip etmek, bu çerçevede araştırma raporları ve bilgi notları hazırlamak,
11- Yargı alanındaki değişim ve yeniden yapılanma amacına yönelik araştırma, geliştirme ve plânlama yapmak, bu husustaki bilimsel ve teknik verileri toplamak,
12- Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum süreciyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
13- Büro arşivini oluşturmak,
14- Komisyon ve çalışma grupları tarafından yürütülen çalışmaların harcama dökümü ile maliyetine ilişkin yıl sonu itibariyle verileri hazırlamak,
15- İşlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,
16- Diğer bürolarla eşgüdüm halinde görev yapmak,
17- Toplantı, konferans, yurtdışı ve yurtiçi toplantı olurlarını almak ve bir örneğini şahsî dosyasına konulmak üzere ilgili bürosuna göndermek,
18- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,


Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.