ANAYASA VE İDARE HUKUKU BÜROSU

1. Anayasa hukukuna ilişkin olarak;

a) Anayasa değişikliklerini takip etmek,
b) Anayasa değişikliğine ilişkin teklifler hakkında görüş oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
c) Uluslararası hukuk da dahil olmak üzere Anayasa hukuku alanındaki değişim ve gelişmeleri takip etmek, bu çerçevede araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, rapor ve bilgi notları hazırlamak,
d) Uluslararası mahkeme, kurum ve kuruluşların karar ve raporları hakkında araştırma, inceleme ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
e) Anayasa Mahkemesi kararlarını takip etmek, arşivlemek, ilgili bürolara birer örneğini göndermek,

2. İdare hukukuna ilişkin olarak;

a) Kanun tasarı ve teklifleri, kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
b) 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre teşkil olunacak komisyonlar ve çalışma grubu “Olur” işlemleri ile yazışmalarını yürütmek,
c) Komisyon ve çalışma grupları tarafından hazırlanan taslakların, kanunlaşma aşamasına kadar, her türlü işlemlerini yapmak,

3. Anayasa ve idare hukukuna ilişkin olarak;

a) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Bakanlığımızdan talep edilen ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren hususlarda görüş oluşturulmasıyla ilgili işlemleri yapmak,
b)Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,
c) Komisyon ve çalışma gruplarının, idarî ve diğer işlemlerini yürütmek,
d) Evrakın kayıt, dosyalama, takip ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e) Evrakın varsa aynı veya benzeri konudaki evveliyatını araştırmak, dosyalar arasında irtibat ve devamlılığı sağlamak,
f) Mukayeseli hukuk alanındaki değişim ve gelişmeleri takip etmek, bu çerçevede araştırma raporları ve bilgi notları hazırlamak,
g) Yargı alanındaki değişim ve yeniden yapılanma amacına yönelik araştırma, geliştirme ve plânlama yapmak, bu husustaki bilimsel ve teknik verileri toplamak,
ğ) Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum süreciyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) Büro arşivini oluşturmak,
ı) Komisyon ve çalışma grupları tarafından yürütülen çalışmaların harcama dökümü ile maliyetine ilişkin yıl sonu itibariyle verileri hazırlamak,
i) İşlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,
j) Diğer bürolarla eşgüdüm halinde görev yapmak,
k) Toplantı, konferans, yurtdışı ve yurtiçi toplantı olurlarını almak ve bir örneğini şahsi dosyasına konulmak üzere ilgili bürosuna göndermek,
l) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,


Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.