::: ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLEN KONULAR

1) Mağdur Hakları Bilim Komisyonu

Mağdurlara suç sonrası verilecek hizmetlerin, tanınması gereken hakların, yapılacak maddi ve manevi yardımların ve sunulacak rehberlik hizmetlerinin belirlenmesi ile aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan uzmanların görev alanlarının belirlenmesi amacıyla 18/02/2014 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

2) Sanal Ortamda İşlenen Suçlar hakkında Çalışma Grubu

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 23/11/2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya açılan ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22/04/2014 tarih ve 6533 sayılı Kanunla Kabul edilmiş, 02/05/2014 tarihinde 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnternet ve bilgisayar aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin ilk uluslararası sözleşme olan bu belgeye uyum sağlamak için özellikle telif haklarının ihlali, bilgisayarlarla bağlantılı sahtecilik, çocuk pornografisi ve güvenlik ağlarının ihlali konusunda çalışmalar yapmak ve gerektiğinde kanun tasarısı taslağı hazırlamak amacıyla 18/06/2014 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

3) Temyiz Harçlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Çalışma

6217 sayılı Kanunla yapılan, ceza yargılamasında temyiz harcı getirilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi doğrultusunda değerlendirilmesi ve Tasarı taslağı hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

4)  Çocuk Teslimi, Çocukla Kişisel İlişki Tesisi, Nafaka ve Velayete İlişkin Uygulamada Yaşanan Sorunların Tespiti İle Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Amacıyla Kurulan Çalışma Grubu

Çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka ve velayete ilişkin uygulamada yaşanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun, "Velayet, Ortak Velayet, Nafaka ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisi"ne ilişkin hükümleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, “Çocuk Teslimi, Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası, Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası”na ilişkin hükümleri üzerinde gerekirse mevzuat değişikliği yapmak amacıyla 03/01/2013 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

5)  İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu yeniden yazılmak suretiyle dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişikliklere uygun bir icra iflas sisteminin kurulması amaçlanmakta olup, bu çerçevede 09/02/2015 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

6)  Hukuk Yargılamasında İş Yükünün Azaltılması ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Bilim Komisyonu

Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak, Bakanlığımıza iletilen eleştiriler ve bu kapsamda tespit edilen diğer hususlar birlikte değerlendirilerek,  gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla bir bilim komisyonu kurulması planlanmaktadır. Bilim komisyonunun 2011 yılında yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulanmasından doğan sorunlara çözüm getirmesi, ayrıca iş yükünün azaltılması için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik değişiklik taslaklarını hazırlaması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; hukuk yargılamasında ön inceleme aşaması ve basit yargılama usulünün gözden geçirilmesi, Küçük alacaklara ilişkin uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi amaçlı yöntemler geliştirilmesi, zorunlu arabuluculuğa ilişkin çalışmalar yapılarak arabuluculuk kapsamının genişletilmesi ve taraflar arasında sulhun teşviki ile tarafları sulh yoluna gitmekten alıkoyan unsurların sistem dışına çıkarılması suretiyle daha etkin bir yargılama usulü getirilmesi hedeflenmektedir.

7)  Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Çalışma Grubu

Sosyal hukuk devletinin ve hak arama hürriyetinin doğal sonucu olarak bireyler, sosyal ve ekonomik durumları sebebiyle herhangi bir engele maruz kalmaksızın yargı merci önünde davacı ve davalı olabilmelidirler. Bu kapsamda, maddi imkanı yetersiz olan bireylerin adalete erişiminin etkin bir şekilde sağlanması için adli yardım önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda uygulamada meydana gelen sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Öte yandan, modern hukuk sistemlerinde hak arama hürriyetinin etkinliği kapsamında geliştirilen ve himaye sigortası da denilen hukuki yardım sigortası sisteminin, klinik hukuk yöntemlerinin ve temel düzeyde hukuk hizmetlerinin toplum yararı (pro bono) gözetilerek tüm bireylerin bilgi ve erişimine açılması kurumunun ülkemiz için de tartışılmasında fayda görülmektedir. Çalışma grubunun adli yardım kurumunun ekinliğinin arttırılması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla mevzuat değişiklik taslağını hazırlaması; diğer konuları ise uzmanlarıyla tartışarak rapora bağlaması ve gerekirse mevzuat taslağı hazırlaması planlanmaktadır.

8) Noterlik Kanunu Bilim Komisyonu

Noterlik müessesesini, ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hukuk alanlarındaki hızlı değişime uygun hale getirmek, daha etkin ve işlevsel bir yapıya büründürmek, Avrupa Birliği Ülkelerinin noterlik mevzuatı ile uyumunu sağlamak amacıyla 1512 sayılı Noterlik Kanununun yeniden yazılması için 17/04/2014 tarihli Bakan “Olur”uyla kurulan Bilim Komisyonu çalışmalarına başlamıştır.

9) Bireysel Başvuru Çalışma Grubu

Uzun yargılamadan kaynaklanan hak ihlalleri sebebiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmaktadır. 2014 yılında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı yaklaşık 16.000 olup, Anayasa Mahkemesi Bölümlerinin önüne gelen 1300 derdest dosyanın yaklaşık 600'ü uzun yargılamadan kaynaklanan hak ihlallerine dayanmaktadır. 2014 yılı Eylül ayına kadar ihlal kararı verilen 234 dosyanın 150'den fazlası da aynı ihlal sebebine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen iş yükü gözönüne alındığında Anayasa Mahkemesinin, yapılan bireysel başvuruları kısa sürede ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmasının mümkün olmadığı, bu nedenle iş yükünün önemli bir kısmını oluşturan "uzun yargılamadan kaynaklanan" bireysel başvurulara ilişkin uyuşmazlıkların farklı bir yöntemle çözümünün sağlanması tartışılmakta ve böylece Anayasa Mahkemesinin iş yükünün azaltılması çeşitli ortamlarda dile getirilmektedir. Bu itibarla; Yargılamada hızlandırıcı etki, uzun yargılamada ceza indirimi veya tazminat ödenmesi dâhil pek çok konunun değerlendirilerek öncelikle Anayasa Mahkemesi önündeki uzun yargılamaya ilişkin bireysel başvuruların, oluşturulacak bir mekanizmaya aktarılması, daha sonra uzun yargılamaya sebep olan kaynaktaki sorunların çözülmesi ve bu konuda etkin bir iç hukuk yolu oluşturulması amacıyla gerekli mevzuat çalışmasının yapılabilmesi için 18/11/2014 tarihli Bakan Olur’u ile Çalışma Grubu kurulmuştur.

10) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Çalışması

Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması ile gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarının karşılanacağı bir adalet politikasının uygulanmasını sağlama kapasitesi olan bir teşkilatın oluşturulabilmesi amacıyla 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Kanununda değişiklik yapılması amacıyla, 13/08/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına devam etmektedir.

11) Ülkemizde Hukuk Eğitiminde Yaşanan Sorunların Tespiti ve Bu Sorunlara Çözüm Bulunmasına İlişkin Bilim Komisyonu

Çalışmayla; modern devlet yaşamı için çok büyük ve özel bir önemi olan “hukuk”un, toplumda adaleti tesis etme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi hedeflenmekte ve bu kapsamda hukuk öğretimi ve eğitiminin daha sağlıklı bir şekilde yürütülerek “İyi Hukukçu” yetiştirilmesi amacıyla, 13/08/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan çalışma Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

12) Adli Hizmet Uzmanlığı ve Adliye Müdürleri Çalışması

Yargı mensuplarının idari görevlerinin azaltılması ve yargılama faaliyetine daha fazla vakit ayırmalarını temin etmek ve yargılama faaliyetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için hâkim ve savcılara yardımcı olacak uzman personele ilişkin düzenleme yapmak amacıyla Tasarı taslağı hazırlanacaktır.

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 19.03.2013 ] - Webmaster :Kanunlar Genel Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.