::: 2014 Yılında Kanunlaşanlar

1) 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (TBMM Kabul Tarihi: 20/11/2014-)

Kanunla; Tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleştirilmesi ve İstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

2) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 23/10/2014-Resmi Gaz.: 05/11/2014-29166)

Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Kanunla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi sağlanmıştır.

3) 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 18/06/2014 - Resmi Gaz.: 28/06/2014 - 29044)

Kanun ile:
I- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen nitelikli hırsızlık suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bu suçların cezalarının bir miktar artırılmakta, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar yeniden düzenlenmekte ve bu suçlar için öngörülen cezalar önemli ölçüde artırılmakta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanma suçları için belirlenen cezalar bir miktar artırılmakta ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananlar hakkında uygulanan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri daha etkin hale getirilmiştir. Ayrıca, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçunun cezasında önemli miktarda artış yapılmıştır.
II- Sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçların yargılamasının asliye ceza mahkemelerine devredilmiş, ayrıca soruşturma aşamasında hâkim tarafından verilmesi gereken kararları vermek üzere sulh ceza hâkimlikleri kurulmuştur.
III- Bölge idare mahkemeleri istinaf mercii olarak yapılandırılmış, başvuru usulü ile inceleme ve yargılama usulüne ilişkin hükümler getirilmiş, bölge idare mahkemelerince verilecek karar türleri yeniden düzenlenmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 maddesinde yapılan değişiklikle, ilk derece mahkemelerince verilecek ve kesin olması sebebiyle istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamayacak kararlar düzenlenmiştir.
2577 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, istinaf mahkemelerince karara bağlanacak konulardan hangisinin temyiz yolu ile Danıştay’a gideceği belirlenmiş olup, bu maddede tahdidi olarak sayılan bu konular dışındaki davaların bölge idare mahkemelerinde istinaf incelemesi neticesinde kesinleşmesi öngörülmüştür.
IV- Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle ikinci kez esas yargılaması yapılması ve bu suretle ilk derece mahkemesinde söz konusu olabilecek hukuka aykırılıkların maddi yönden de telafi edilmesi ve süratle adalete erişimin sağlanması amaçlanmıştır.
V- Yargıtay’daki hukuk ve ceza dairesi sayılarının kanunla düzenlenmesi yerine, daireler arasındaki hukuk ve ceza olarak görev dağılımının, yıl içinde gelen dosya sayısına bağlı olarak ihtiyaca göre Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenmesi, öte yandan, 2010 yılında Anayasada ve Yargıtay Kanununda yapılan değişiklikler sonunda, Yargıtayın üye sayısındaki artışa paralel olarak Birinci Başkanlık Kurulunun asıl üye sayısının sekizden onikiye çıkarılması; bu düzenlemeyle uyumlu olması amacıyla Kurula hukuk ve ceza dairelerinden seçilecek asıl ve yedek üyelerin sayılarının da artırılması; ayrıca, yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısı olan Yargıtay Genel Sekreteri ile genel sekreter yardımcılarının seçimi ve nitelikleri konusunda yapılan düzenlemelerle Genel Sekreterliğin daha etkin ve verimli bir şekilde görev yapması sağlanmıştır.

4) 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 02/03/2014 - Resmi Gaz.: 13/03/2014 - 28940)

Kanunla, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımında zaman aralığının genişletilmesi, seçim propagandalarında Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerin kullanılabilmesi, siyasi partilerin eş başkan seçebilmeleri, %3'ün üzerinde oy oranına sahip partilere devlet yardımı yapılması, nefret suçunun Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmesi öngörülmektedir.

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.