::: 2013 Yılında Kanunlaşanlar

1) 6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 27/06/2013 - Resmi Gaz.: 07/07/2013 - 28700)

Kanunla; 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen ancak esas itibarıyla Anayasaya aykırı olmayan yargı hizmetlerine ilişkin hükümlerinin, uygulamada herhangi bir hukuki boşluğa ve tereddüde yer vermemek amacıyla, yeniden kanun olarak düzenlenmiştir.

2) 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 17/04/2013 - Resmi Gaz.: 30/04/2013 - 28633)

Kanunla, Yargıtay’ın denetim fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla, dairelerin aynı dava hakkında birbirinin aksine iki kesin bozma kararı vermesi durumunda üçüncü incelemenin Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılmasına ilişkin yeni bir mekanizma getirilmiştir. Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalarda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna iş dağılımı yapma imkânı tanınmaktadır. Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının uyuşmazlıkları alternatif yöntemlerle çözmelerindeki başarılarının, terfi ve yükselmelerinde değerlendirmeye alınma esası getirilmektedir.

3) 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 11/04/2013 -Resmi Gaz.: 30/04/2013 - 28633)

Ülkemizde, haklarında verilen kararlardan dolayı, ilgili kişiler zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile koruma altına alınan çeşitli haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedirler. Bu başvurulardan dolayı AİHM tarafından Ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır.
Kanun; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet veren bazı kanunlarda değişiklik yapılarak insan haklarına saygı konusundaki aksaklıkların iç hukukumuzda çözüme kavuşturulması ve yeni ihlal durumlarının ortaya çıkmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

4) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 07/02/2013 - Res. Gaz. 16/02/2013-28561)

Kanunla, Terörizmin finansmanı suçunun uluslararası belgelere uyumlu hale getirilmesi ve konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Ülkemizde uygulanması bakımından yasal bir mekanizma kurulması öngörülmektedir.

5)6411sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 24/01/2013- Res. Gaz. 31/01/2013- 28545)

Kanunla, Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, ceza muhakemesi sürecinin belirli bir bölümüne özgü olarak, sanığın sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirttiği başka bir dilde yapabilmesi imkânı getirilmekte ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle de, infaz hukukumuza ödül olarak kabul edilen yeni bir sistem getirilerek hükümlülerin eşleriyle görüşmesine imkân sağlanmaktadır. Kanunla, çocuk hükümlülerin de anne ve babasıyla personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yapması ödül olarak düzenlenmekte, çocuk hükümlüler bakımından normal ziyaret süresi 1 saatten az olmamak üzere 3 saate kadar uzatılmak suretiyle çocuklar bakımından bir ayrıcalık sağlanmakta ve çocuk hükümlülerin ailesiyle daha fazla görüşebilmesi olanağı getirilmektedir. Ayrıca, çocuk hükümlülerin kendi istekleriyle nakil olmaları durumunda nakil gideri ödememelerine, açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitimevlerinde bulunan iyi halli hükümlülerin, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar kısmını, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilmelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yakınlarının cenazesine katılması veya yakınlarının hastalığı nedeniyle hükümlü veya tutuklulara verilen mazeret izinlerinde hükümlü veya tutuklunun nerede kalacağı hususuna açıklık getirilmektedir. Ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlünün cezasının infazının geri bırakılabilmesine dair düzenlemenin yanı sıra hükümlünün isteğiyle cezanın ertelenebilmesinin kapsamının genişletilmesi kapsamında düzenlemeye yer verilmektedir. Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıldan az hapis cezalarının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılamayacaktır. Kanunda, açık ceza infaz kurumuna ayrılan hükümlülerin kurum görevlisi olmaksızın açık ceza infaz kurumlarına sevklerinin sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmaktadır.

6)6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun (R.G.:19/01/2013 - 28533)

Son yıllarda hızla sürdürülen yargı reformu çalışmalarına rağmen, çeşitli sebeplerle yargılama süreleri bazen uzayabilmekte ve makul sürelerin dışına taşabilmektedir. Yargı sistemimize ilişkin bu sorundan dolayı, tarafı oldukları davalar makul sürede tamamlanmayan kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanmaya ilişkin 6 ncı maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler. Bu başvurulardan dolayı AİHM tarafından Ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır. Tasarı, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme kararlarının geç veya kısmen icra edildiği ya da icra edilmediği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.