::: I- 2011 Yılında Kanunlaşanlar

1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (R.G.:04/02/2011/ - 27836)

Kanunla; Dünyamızda ve Ülkemizde yaşanan, toplumsal, sınaî, ekonomik ve teknik gelişmeler ile globalleşmenin getirdiği değişimler karşısında yetersiz kaldığı görülen 818 sayılı Borçlar Kanununun yerini almak üzere, ilgili mevzuat ve kaynak kanunlarda gerçekleşen değişikliklerle paralellik sağlayan, dili sadeleştirilen ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hükümler içeren yeni bir Borçlar Kanununun yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

2) 6099 sayılı Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.:19/01/2011- 27820)

Kanunla; Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişim ve değişmelere paralel olarak yeni bir “Tebligat Kanunu” hazırlanarak yürürlüğe konulması öngörülmektedir.

3) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (R.G.: 04/02/2011 - 27836)

Kanunla; yargı reformu çerçevesinde, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yerini almak üzere, uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini ve bir kısım uyuşmazlıkların nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak amacıyla yeni bir Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

4) 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G.: 04/02/2011 - 27836)

Kanunla; Türk Borçlar Kanunu Tasarısının yeni hükümlerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya neden olunmamasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (R.G.: 14/02/2011 - 27846)

Kanunla; Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomik ve ticarî hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlere paralel hükümler içeren yeni bir Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

6) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G.: 14/02/2011- 27846)

Kanunla; Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamada boşluk doğmaması ve aksamalara neden olunmaması için düzenlemeler yapılmıştır.

7) 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 14/02/2011 - 27846)

Kanunla; Yargıtay ve Danıştay’ın mevcut iş yüklerinin çözümü açısından, anılan Yüksek Mahkemelerin daire ve üye sayılarının arttırılması öngörülmekte, ete yandan 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda hâkimlerin hukukî sorumluluğuna ilişkin olarak kabul edilen sisteme uyum sağlanması bakımından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılmıştır.

8) 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (R.G.: 03/04/2011- 27894)

Anayasa Mahkemesinin yapısı, görevleri, yargılama usulleri, Başkan, Başkanvekilleri ve Üyelerinin seçimi, disiplin ve özlük işleri ile raportörler, raportör yardımcıları ve personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir

9) 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 14/04/2011- 27905)

Bazı suçların kabahate dönüştürülmesi, disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçunun mahkeme önüne gelmemesi, ceza davalarında istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru için harç getirilmesi, mahkemelerce yapılan bazı işlemlerin noterliklerce yapılabilmesi Cumhuriyet başsavcılıkları arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarının çözümü için mercii yeri belirlenmesi ve ceza mahkemelerince verilen kararlardaki kesinlik sınırının artırılması amaçlanmıştır.

::: I- 2011 Yılında Yürürlüğe Giren Kanun Hükmünde Kararnameler

1) 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G.: 28/08/2011- 28037)

Kararnameyle; Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulmuş, HSYK ve Adalet Müfettişliği için aranan sekiz yıl çalışma şartı beş yıla indirilmiş, Yargıtay tetkik hâkimliği için aranan süre şartı belirli bir dönem için kaldırılmış, Avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçiş için aranan yaş şartı otuzbeş’ten kırkbeş’e çıkarılmış, Hâkim ve savcı adaylarının staj süreleri kısaltılmış ve adli tatil süreleri yeniden düzenlenmiştir.

2) 661 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G.: 28/08/2011- 28037)

Kararnameyle; Hâkim adaylığı sınavlarına giriş için aranan yaş koşulunun hesaplanmasının yeknesak hale getirilmesi ile hâkim adaylığı kadrosunun arttırılması sağlanmıştır.
::: I- 2011 Yılında Yürürlüğe Giren Yönetmelik

1) Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G.:4/11/2011-28074

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.