::: I- 2010 Yılında Kanunlaşanlar

1) 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.:25/07/2010-27652)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır.

2) 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 01/08/2010-27659)

Bakanlığımızca hazırlanan “Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile birleştirilerek kanunlaştırılmıştır.
Kanunla; 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ortak hesabın teşkilini ve dağıtım usulünü düzenleyen hükümler, Anayasa Mahkemesinin 17/5/2007 tarihli ve E. 2004/46, K. 2007/60 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

3) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu (R.G.: 18/12/2010-27789)

Toplumsal hayatta meydana gelen değişim ve gelişimlere paralel olarak, toplumsal ihtiyaçlar ve beklentilerin karşılanması, Ülkemiz için gerekli ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması, sosyal ve demokratik devlet ilkeleri, demokratik, şeffaf ve geniş tabanlı kararların oluşturulması ve mukayeseli hukuk uygulamaları çerçevesinde bir çok alanda düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12/09/2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilmiş ve kesin sonuçlar 23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği kapsamında hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile Kurulun yapısı değiştirilmiş ve seçimi ile işleyişine yönelik hükümlere yer verilmiştir.

::: II-2010 Yılında Yürürlüğe Giren Tüzük
1) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (R.G.: 20/06/2009-27264)

Uygulamada hükümlülerin telefonla görüşme yapacağı kişilerin Türkçe bilip bilmediğinin tespitinde bir kısım sorunlar yaşandığı göz önünde bulundurularak, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendinde değişiklik yapılmıştır.

::: III- 2010 Yılında Yürürlüğe Giren Yönetmelik

1) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.:5/02/2010-27484)

25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve ilgili kanunlarda iki yıl içinde gereken değişiklerin yapılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu Kanun hükmünün yerine getirilmesi amacıyla bu Yönetmelik değişikliği yapılmıştır

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.