20 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27264

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2009/15092

             Ekli "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 11/2/2009 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 121 inci maddesi hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

               C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                              M. AYDIN

     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

               H. YAZICI                               F. N. ÖZAK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                            Devlet  Bakanı

               E. BAĞIŞ                                 H. YAZICI                                C. YILMAZ                                S. ERGİN

             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                           M. ŞİMŞEK

       Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı

            N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

                     

            N. ÇUBUKÇU                             Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                        

                                             M. Z. ÇAĞLAYAN                                              V. EROĞLU

                                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                 Çevre ve Orman Bakanı

 

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK

TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

             MADDE 1 – 20/3/2006 tarih ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "p) Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak hükümlünün, kendisinin veya görüşeceğini bildirdiği kişinin Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâlinde, konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, hükümlünün bir daha aynı kişiyle Türkçeden başka bir dille konuşmasına izin verilmez,"

             MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.