::: 2007 Yılında Kanunlaşanlar

1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 28/11/2007-26714)

Kanunla; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa DOKUZUNCU BÖLÜM başlığı altında Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler başlığı ile yeni bir bölüm eklenerek, toplu yapı uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesi ile uygulamada karşılaşılan eksiklikleri, belirsizlikleri ve hakkaniyete aykırılıkları ortadan kaldırmak bakımından, 634 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması suretiyle uygulamada birlik sağlanmış ve sorunlara adil ve hakkaniyete uygun çözümler getirilmiştir.

2) 20/11/2007 tarihli ve 5712 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 04/12/2007-26720)

Kanunla; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının beş olan üye sayısının, beş asıl, üç yedek olarak değiştirilmesi, kurulların ceza infaz kurumları ve tutukevlerini ziyaret süresinin iki aydan dört aya çıkarılması, kurumları ziyarette bulunacak üye sayısının dörtten üçe indirilmesi, ayrıca infaz hâkimliğinin görev alanına giren bir şikâyet konusu olduğu takdirde, raporların infaz hâkimliğine gönderilmesi konularında 14/6/2001 tarih ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

3) 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun (R.G: 04/12/2007-26720)

Kanunla; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin iç hukukta uygulama kabiliyetinin sağlanması ile Sözleşmeye taraf devletler arasında kaçırılan çocukların ikâmetgah ülkesine iadesi ve şahsî ilişki kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

4) 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (R.G: 12/12/2007-26728)

Kanunla; 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun, konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler de dikkate alındığında toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün şartlarına göre ihtiyaçlara cevap vermeyen yönleri ıslah edilmiş ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuyla getirilen yeni hükümlere uygunluğu sağlanmıştır.

5) 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu (R.G: 05/01/2008-26747)

Kanunla; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58. maddesinde, bu maddede çerçevesi çizilen tanıklık görevinin yapılmasından sonra kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemlerin ilgili kanununda düzenleneceği hükme bağlandığından, tanık koruma tedbirleri, bunların hangi makam veya mercilere başvurabileceği ve tanık koruma tedbirlerine ilişkin diğer usul hükümlerine yer verilmiştir.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.