::: 2005 Yılında Kanunlaşanlar

1) 02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 18/3/2005- 25759)

Kanunla; ilk derece mahkemelerinden olan iş mahkemesinin nihaî kararlarının kesinlik kapsamının belirlenmesi ve bu sınırlar dışında kalan kararlar aleyhine istinaf yoluna başvurulabilme imkânının tanınması, bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenerek, iş mahkemelerinde görülen davaların acele işlerden sayılması nedeniyle bu kararların bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca üç ay içinde karara bağlanması sağlanmıştır.

2) 02/03/2005 tarihli ve 5309 sayılı Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 08/03/2005- 25749)

Kanunla; asliye mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde noterlik kurulabilmesine imkân sağlanmakta, noterlik bulunmayan ilçelerde kurulacak olan dördüncü sınıf noterliklerin kâtip sınıfından bir adalet memurunun yanı sıra görevlendirilecek icra müdürü ve icra müdür yardımcısı tarafından da yönetilmesi öngörülmekte, ayrıca 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan büyükşehir belediyesi sınırları içindeki noterlerin ortak hesap paylaşımı konusundaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye Noterler Birliğine yetki verilmektedir.

3) 02/03/2005 tarihli ve 5311 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/3/2005-25759)

Kanunla; değişen ve gelişen sosyo-ekonomik koşullar ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, bu alandaki işlemlere etkinlik ve hız kazandırılması, istinaf yoluna ilişkin usul hükümlerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

4) 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G: 31/03/2005-Mük.25772)

Kanunla; Ceza Muhakemesi Kanununun, yeni hüküm ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesine kadar, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması sağlanmıştır.

5) 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (R.G: 31/03/2005-Mük.25772)

Kanunla; adalet hizmetlerinin hızlandırılması, sür’atli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve görevlilerin zaman ve emek kaybının önlenmesi sağlanmış, Türk Ceza Kanunundan çıkarılan kabahat türünden suçların yaptırımı idarî para cezasına dönüştürülerek yeniden düzenlenmiştir.

6) 31/03/2005 tarihli ve 5328 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 31/03/2005-Mük.25772)

Kanunla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun, 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun, 5311 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlük tarihleri Haziran 2005 olarak değiştirilmiştir.

7) 11/5/2005 tarihli ve 5347 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)

Kanunla; 31/3/2005 tarihli ve 25772 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanan ancak, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yürürlük tarihi 1 Haziran 2005 olarak değiştirilen, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun uygulanmasında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları gidermek amaçlanmaktadır.

8) 11/5/2005 tarihli ve 5348 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)

Kanunla; 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı hükümlerinin uygulanması ve yeni ceza sistemine uyarlanması açısından ortaya çıkması muhtemel sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

9) 11/5/2005 tarihli ve 5349 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)

4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanunda, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şeklini düzenleyen hükümlere yer verilmiş; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun getirmiş olduğu yeni ceza hukuku sistemi bakımından özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması zorunlu bulunmuş olması nedeniyle, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla, yeni Türk Ceza Kanunu ve buna bağlı olarak bazı kanunların "1 Nisan 2005" olan yürürlük tarihi "1 Haziran 2005" olarak yeniden belirlenmiştir. Bu arada 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile de, yeni Türk Ceza Kanununda düzenlenmemiş olan kabahatlere ilişkin yeni bir sistem getirilmiş ve bu Kanunun da yürürlüğe gireceği tarih 5328 sayılı Kanunla "1 Haziran 2005" olarak belirlenmiş olduğundan, Kanunla; bu gelişmeler karşısında, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

10) 25/05/2005 tarihli ve 5351 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 1/6/2005-25832)

Kanunla; 29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun uygulanmasına başlandığında ortaya çıkabileceği tespit edilen muhtemel aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

11) 25/05/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu (R.G: 1/6/2005-25832)

Yeni Türk Ceza Kanununun kabulüyle 765 sayılı Kanundan farklı bir yaptırım rejimi benimsenmiş ve yeni sistemde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik tedbiri ayırımına yer verilmiş; cezalar, hapis ve adlî para cezası olarak bir ayırıma tâbi tutulmuş, böylece, 765 sayılı Kanunda benimsenen aslî ceza ve fer'i ceza ayırımı ve bu kanundan farklı olarak, belli bir suçtan mahkûmiyete bağlı olarak kişiyi ömür boyu belli haklardan yoksun bırakacak yaptırım sistemi terkedilmiş olduğundan, Kanunla, bu yeni sisteme göre adlî sicilin tutulmasıyla ilgili düzenlemeler yenilenmektedir.

12) 25/05/2005 tarihli ve 5353 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 1/6/2005-25832)

Kanunla; başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan bilgilendirme toplantıları sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olarak ileri sürülen görüş ve eleştiriler doğrultusunda, söz konusu Kanununun uygulamasında ortaya çıkabilecek olası sorunları giderebilmek amaçlanmaktadır.

13) 31/5/2005 tarihli ve 5358 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G: 1/6/2005-25832 Mükerrer)

Kanunla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda kabul edilen yaptırım sistemi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile benimsenen kabahatlere ilişkin genel düzenlemeler çerçevesinde 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

14) 29/06/2005 tarihli ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 8/7/2005-25869)

Kanunla; başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan bilgilendirme toplantıları sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak ileri sürülen görüş ve eleştiriler doğrultusunda, söz konusu Kanunun uygulamasında ortaya çıkabilecek olası sorunları giderebilmek amaçlanmaktadır.

15) 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (R.G: 15/7/2005-25876)

Kanunla; özel korunma ihtiyacı olan veya kanunla ihtilafa düşen çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek ve özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile kanunla ihtilafa düşen çocuklar hakkında hükmolunacak tedbirlerin usul, esas ve uygulanmasına dair ve çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama usullerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

16) 03/07/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu (R.G: 20/7/2005-25881)

Kanunla; 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza Güvenlik ve Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104. maddesinde cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulması, salıverme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntemi ve esaslarının ilgili Kanunda düzenleneceği belirtildiğinden, Kanun gereğince oluşturulması gerekli kurullar ile yardım merkezlerinin Kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibariyle işleyişini sağlayacak düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

17) 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 24/12/2005-26033)

Kanunla; günümüzde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler ve Avrupa Birliğine uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile yeni kurulan müesseseler karşısında, yargı yetkisinin yerine getirilmesinde en önemli rolü üstlenen hâkim ve savcılar hakkındaki kanunların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli bulunması nedeniyle, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanun ile 30/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.