::: 2004 Yılında Kanunlaşanlar

1) 7/1/2004 tarihli ve 5036 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 13/1/2004 - 25345)

Kanunla; 7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle, büyükşehir belediyeleri hudutları içerisinde kalan ilçeler ile büyükşehir belediyesi hudutları dışında kalıp merkez nüfusu 100.000’in üzerinde bulunan ilçelerde çocuk mahkemelerinin kurulabilmesi sağlanmıştır.

2) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (R.G: 23/1/2004 - 25355)

Kanunla; ekonomik ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak elektronik ticaretin uygulamaya sokulması sonucu kullanıma açılan elektronik imzanın hukukî ve kurumsal anlamda yapısı düzenlenmiştir.

3) 12/2/2004 tarihli ve 5092 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG:21/2/2004 - 25380)

Kanunla; sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün olan sermaye şirketlerinin, muaccel para borçlarını ödeyememeleri ya da mevcut ve alacaklarının borçlarını karşılayamaması nedeniyle, ekonomik varlıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları ve bu tehlikenin, borçlarını olduğu kadar alacaklarını tahsil edememe durumunda kalan alacaklıları ve işini kaybetme tehlikesine maruz kalan işçileri de tehdit etmesi, bu tehdidin sonuçta bölgesel veya millî ekonomiyi de etkilemesi sebebiyle, İcra ve İflâs Kanununa “Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden Yapılandırılması” müessesesinin eklenmesi ve sermaye şirketlerinin alacaklılarla uzlaşarak borçlarının yeniden yapılandırılması ve ekonomik hayatlarına devam etmeleri sağlanmıştır.

4) 14/4/2004 tarihli ve 5133 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G:20/4/2004 - 25439)

Kanunla; aile mahkemelerinin görev alanının, kuruluş amacına uygun olarak yeniden belirlenmesi, Türk Medenî Kanununun 396 ilâ 494. maddelerinde düzenlenen vesayet hukukuna ilişkin konuların aile mahkemelerinin görev alanından çıkarılması sağlanmış, bu hükme uygun şekilde aile mahkemelerinin vesayet makamı ve denetim makamı olarak görev yapmalarına imkân sağlayan 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

5) 14/4/2004 tarihli ve 5134 sayılı Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G:20/4/2004 - 25439)

Kanunla; Anayasa Mahkemesinin 12/11/2002 tarihli ve Esas: 2001/152, Karar: 2002/102 sayılı Kararıyla, Noterlik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adlî veya askerî hâkimlik yahut savcılıklara…” ibaresinin, adlî veya askerî yargı hâkim ve savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcılarının kanunlar önünde aynı hukukî konumda bulunmasına rağmen, noterlik stajından muaf tutulacaklar arasında, hukuk fakültesi mezunu idarî yargı hâkim ve savcılarının sayılmamasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunması neticesi iptal edilmesi sebebiyle, hukuk fakültesi mezunu idarî yargı hâkim ve savcılarının da noterlik stajına tâbi tutulmamaları sağlanmıştır.

6) 16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun (R.G: 30/6/2004 - 25508)

Kanunla; 4/4/1929 tarihli 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 394. maddeden sonra gelmek üzere “ÜÇÜNCÜ FASIL” başlığı altında “Bazı suçlara ilişkin muhakeme usulü” başlıklı 394/a ilâ 394/d maddeleri eklenerek, 394/a maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili davaların, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülmesi sağlanarak, bu suçların soruşturması ve kovuşturulması sırasında uygulanacak usul hükümlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, ayrıca 16/6/1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

7) 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G:21/7/2004 - 25529)

Kanunla; 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla, Anayasanın 15, 17 ve 87 nci maddelerinde yapılan değişikliklerle ölüm cezalarının Anayasadan, 131 nci maddesinde yapılan değişiklikle de Genelkurmay Başkanlığına Yükseköğretim Kuruluna üye seçilmesi yönünde imkân veren hükmün maddeden çıkarılması nedeniyle, Anayasada yapılan bu değişikliğe uyum sağlanmıştır.

8) 14/7/2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G:21/7/2004 - 25529)

Kanunla; günümüz ekonomik koşulları ve paranın bugünkü satın alma gücü göz önünde tutularak, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan parasal sınırların (görev, senetle ispat, kesin hüküm, temyiz, Yargıtayda duruşma, karar düzeltme ve sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin) arttırılması, yargı hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve kısa sürede yargılama konusu hakkında karar verilmesini sağlamak amacıyla hâlen değişik kanunlarda yer alan adlî tatil süresinin kısaltılması, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yer alan mahcuz malların muhafazasında alınacak ücretlerin tespiti ve icra takibinden vazgeçilmesi durumunda alınacak harçlar bakımından 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun arasında uygulama birliği sağlanmıştır.

9) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (R.G: 27/7/2004 - 25535)

Kanunla; terör nedeniyle veya terörle mücadele sırasında veya sonucunda zarar gören kişilerin zararlarının yargı yoluna gitmelerine gerek kalmadan, idarece en kısa süre içinde ve sulh yoluyla karşılanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ancak bu yolla sonuç alamayanların haklı iddialarının varlığı hâlinde başvurmaları, verilen tazminat miktarlarının haksız zenginleşme aracı olarak kullanılmasının önlenmesi sağlanmıştır.

10) 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (R.G: 07/10/2004 25606)

Kanunla; adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet savcılığının ilk kez kuruluş, görev ve yetkileri itibarıyla bir düzenlemeye kavuşturulması sağlanmıştır.

11) 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 07/10/2004 25606)

Kanunla; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, davaların hızlı, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesi, istinaf yoluna ilişkin usul hükümlerinin düzenlenmesi ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmelerin yansıtılması sağlanmıştır.

12) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (R.G: 12/10/2004 5237.)

Kanunla; sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler dolayısıyla eskiyen değerlere dayalı Türk Ceza Kanununun çağa uydurulması için gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmıştır.

13) 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G: 13/112004 5252)

Tasarıyla; Türk Ceza Kanunu Tasarısının, yeni hüküm ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesine kadar, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması amaçlanmaktadır.

14) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (R.G: 17/12/2004 5271)

Kanunla; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün şartlarına göre ihtiyaçlara cevap veremeyen yönlerini ıslah etmek üzere gerekli değişikliklerin yapılması ile Cumhuriyet savcılığının gözetim ve denetiminde suçları soruşturmak, suçluları yakalamak, suç kanıtlarını toplamak ve adlî makamlara teslim etmek gibi görevleri yerine getirmek üzere adlî kolluğun kurulması, görev ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

15) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (R.G: 29/12/2004 5275)

Kanunla; hükümlü ve tutuklulara uygulanan infaz sisteminin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, disiplin suç ve cezalarına karşı hâkim önünde itiraz hakkının tanınması, infaz hukukunda yargı denetiminin egemen kılınması, cezaları infaz edilmiş olan hükümlülerin toplumdan dışlanmalarının önlenmesi, onların iş kurmalarına veya öğrenimlerine devam etmelerine yardımcı olmak üzere salıverilme sonrası korumaya ilişkin esasların belirlenmesi, çağdaş normlara dayalı infaz sisteminin oluşturulması sağlanmıştır.

16) 25/12/2004 tarih ve 5276 sayılı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G:29/12/2004 5276)

Kanunla; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 14/9/1981 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile bir yıl içerisinde her mahkemenin türüne ve özelliğine göre bakabileceği dava sayısının asgarî ve azamî sınırı ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile diğer personel yönünden iş durumuna göre tespit edilen standart kadro esas alındığında, mahkemelerin muhtelif unvanlarda kadro ihtiyacı olduğunun anlaşılması ve Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında hizmet genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan kadro ihtiyacının giderilebilmesi nedeniyle, (10719) kadronun ihdası amaçlanmaktadır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.