::: 2003 Yılında Kanunlaşanlar

1) 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 11/1/2003-24990 )

Kanunla, Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 5680 sayılı Basın Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda değişiklikler öngörülmektedir.

2) 2/1/2003 tarihli ve 4780 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 8/1/2003-24987)

Kanunla, hükümlü nakline Bakanlar Kurulunca karar verilmesi yerine Adalet Bakanınca karar verilmesi esası getirilerek, bürokratik işlemlerin azaltılması, sürenin kısaltılması ve Bakanlar Kurulunun yoğun olan işlemlerinde de rahatlık sağlanması amaçlanmaktadır.

3) 2/1/2003 tarihli ve 4781 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun (R.G: 8/1/2003-24987)

3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile 11. maddesinde yer alan “yazılı sınav” ibaresini “sözlü sınav” olarak değiştiren 3611 sayılı Kanunun 7. maddesi, Anayasa Mahkemesinin 20/11/1990 tarihli ve 1990/13 Esas, 1990/30 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. Kanunla sözü edilen Kanunun 10 ve 11. maddelerinde yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin Kararı doğrultusunda eğitim sonu sınavının “yazılı” olarak yapılmasının temini öngörülmektedir.

4) 2/1/2003 tarihli ve 4782 sayılı Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 11/1/2003-24990)

Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 01.02.2000 tarihli ve 4518 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 06/02/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla, anılan Sözleşme hükümlerinin mevzuatımız çerçevesinde iç hukukumuza yansıtılması amaçlanmaktadır.

5) 8/1/2003 tarihli ve 4785 sayılı Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 15/1/2003-24994 Mükerrer)

Kanunla, çağdaş ceza kanunlarında olduğu gibi kusurluluğun bir türünü oluşturan, taksirin daha da yoğunlaşmış şekli olan “bilinçli taksir” kavramına Türk Ceza Kanununda yer verilerek faildeki tehlikelilik hâliyle orantılı cezanın, genel ve özel önleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu konu ile ilgili maddelerinde öngörülen cezalar artırılarak, bu suçlara karşı caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

6) 8/1/2003 tarihli ve 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 15/1/2003-24994 mükerrer)

Kanunla, uygulamada para cezasına hükümlü kişi uzun süre yakalanmadığında, paranın değerindeki düşüş nedeniyle ceza caydırıcı olma vasfını kaybettiğinden ve sonradan yakalanan kişi para cezasını ödeyerek hapis yatmaktan kurtulduğundan, kesinleşmiş para cezasını geç ödeyerek bundan yarar sağlayanların bu istifadelerine son vermek amaçlanmaktadır.

7) 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (R.G: 18/1/2003-24997)

Kanunla, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı bulunacak aile mahkemelerinin, aile hukukundan doğan dava ve işlere bakması amacıyla kurulması öngörülmektedir. Aile mahkemeleri ayrıca, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün zedelenmesi bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanların yardımını da alarak teşvik edecektir. Böylece aile mahkemeleri yargılama görevinin yanında, toplumun temel taşı olan ailenin korunmasına yönelik bir takım koruyucu, eğitici ve sosyal tedbirlerin alınması gibi önemli işlevleri de yerine getirecektir.

8) 15/1/2003 tarihli ve 4790 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 26/1/2003-25005)

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin, 2802 sayılı Kanunda 4087 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin bir kısmını iptal etmesi nedeniyle hasıl olan boşluk giderilmekte; yapılan düzenlemeyle avukatlıktan hâkimlik mesleğine geçişte sınav koşulu kaldırılmakta, üç yıl fiilen avukatlık yapma koşulu beş yıla çıkarılmakta, avukatlıkta geçen sürenin tamamının hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılması esasından dönülerek sürenin 2/3’ünün sayılması ilkesi getirilmektedir. Ayrıca, hâkim ve savcı olacaklar ile tüm idarî ve adlî yargıya alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.

9) 23/1/2003 tarihli ve 4793 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 4/2/2003-25014)

Kanun, Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda değişiklikler öngörmektedir.

10) 5/2/2003 tarihli ve 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 10/2/2003-25020 Mükerrer)

Kanunla, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yeni maddeler eklenmek suretiyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kanuna aykırı olarak bazı eşya, araç ve gereç veya malzemelerin sokulması, kurumlarda bulundurulması veya kullanılması suç sayılmak suretiyle cezaî müeyyideye bağlanmakta, hükümlü ve tutukluların beslenmesini, ziyaretçileri ile görüşmesini, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasını, müdafi ve avukat tayin etmesini ve salıverilenlerin kurum dışına çıkmasını engelleyenler ile bina araç ve gereçlerine zarar verenlerle ilgili cezaî hükümler getirilmekte, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda uluslararası norm ve bildirgelere paralel olarak düzenlemeler yapılmakta, ayrıca, açlık grevi ve ölüm orucunda bulunanlar ile sağlık sorunu olan hükümlü ve tutuklular hakkında alınacak tedbir ve yapılacak çalışmalarla ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.

11) 6/2/2003 tarihli ve 4809 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 10/2/2003-25020 Mükerrer)

Kanunla, 4454 sayılı Kanunun kapsamına girmekle birlikte bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce cezası infaz edilmiş olanların, Türk Ceza Kanununun 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm uyarınca 4454 sayılı Kanunun lehe olan hükümlerinin uygulanması amaçlanmıştır.

12) 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 25/2/2003-25031)

Kanunla, Adlî Tıp Kurumunun dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak, ıslahı ve yeniden yapılandırılması suretiyle adalete daha iyi hizmet sunabilmesi için 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır.

13) 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 8/3/2003-25042)

Bugün uygulamada bir nevi kredi aracı niteliğinde kullanılmakta olan çekin, aslına uygun olarak ödeme aracı hâline getirilmesi zorunlu olup, bankaların, çek defteri verirken gerekli araştırma ve değerlendirme yapması zorunluluğu yanında, maddî anlamda sorumluluklarının artırılması suretiyle çek hesabının açılması ve çek defterinin verilmesinde daha çok özen göstermeleri de bir ihtiyaç hâline gelmiş bulunduğundan, Kanunla bu ihtiyaçların giderilmesi ve 3167 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır.

14) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 27/3/2003-25061)

Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamları ve uzman personelden oluşturulan Komisyonca hazırlanan Kanun ile adalet hizmetlerini hızlandırarak “tam ve zamanında” adaletin teminini sağlamak, tebligat işlemlerindeki gecikmeleri önlemek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamelerin tebliğinde yaşanan sıkıntıları gidermek için 19.2.1956 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

15) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Para Cezalarının İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun (R.G: 6/5/2003-25100)

Kanunla, ceza hükümleri içeren özel kanunlardaki hürriyeti bağlayıcı ceza ve kamu para cezaları, idarî para cezasına çevrilmekte, böylece mahkemelerin ve Cumhuriyet savcılıklarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

16) 28/5/2003 tarihli ve 4863 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 3/6/2003-25127)

Kanunla, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu”nun 10. maddesine paralel olarak 2802 sayılı Kanunun 114. maddesinde sayılan yardımcı adalet personelinin seçiminde kalitenin sağlanması, hizmet ihtiyaçlarına uygun isabetli personelin seçimi, sınav ve atama usulünde bürokrasinin azaltılarak işlemlere sürat kazandırılması amaçlanmıştır.

17) 15/7/2003 tarihli ve 4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 19/7/2003-25173)

Kanunla, bir yandan Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 1587 sayılı Nüfus Kanunu, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 3894 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

18) 15/7/2003 tarihli ve 4929 sayılı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 22/7/2003-25176)

Kanunla, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 25.03.1984 günlü toplantısında alınan İlke Kararı doğrultusunda öngörülen düzenleme ile Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan Birinci Başkan, Birinci Başkanvekili ile Daire Başkanları seçimlerinin uzamasının önlenmesi ve Dairelerin çalışma düzeninin aksamaması amaçlanmıştır.

19) 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 30/7/2003-25184)

Kanun, şirketlerin borcunu ödeyememesi veya malvarlıklarının borcunu karşılayamamasından dolayı ödeme güçlüğü hâline düşmeleri sonucu, ekonomik hayatlarının devam ettirilmesinin mümkün olması durumunda, malvarlığını koruyucu önlemler almak, iyileştirilmelerini veya yeniden yapılandırılmalarını sağlamak, alacaklıların ve borçluların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

20) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu (R.G: 31/7/2003-25185)

Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamları ve uzman personelden oluşturulan Komisyonca hazırlanan Kanun ile, hâkim, savcı, avukat ve noterler ile diğer adalet personelinin meslekî eğitimlerini sağlamak, hukuk ve adalet hayatında inceleme ve araştırmalar yapmak, karşılaşılan sorunları saptamak ve bunlara çözüm yolları üretmek, dokümantasyon ve koordinasyonu sağlamak amaçlanmaktadır.

21) 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 7/8/2003-25192)

Kanunla, bir yandan Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirler ile Katılım Ortaklığı Belgesindeki ifadelere uygun olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda değişiklikler yapılmaktadır.

22) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (R.G: 24/10/2003-25269)

Kanun, demokratik idarenin ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kamu hizmetlerinden yararlananların bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

23) 12/12/2003 tarihli 5020 sayılı ve Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 26/12/2003-25328)

Kanunla, kamuoyunda “banka hortumlaması” olarak isimlendirilen tasarruf mevduatlarına tanınmış olan sınırsız mevduat garantisi nedeniyle belli başlı gruplarca kurulmuş Bankaların hâkim ortaklarınca kendi şirketlerine para aktarmak, sınırsız ve teminatsız kredi kullanmak suretiyle içinin boşaltılması sonucunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden batık bankaların alacaklarının takibi ve tahsili için sorumlu banka sahip ve ortakları, yöneticileri ve yakınları ile bunlarla muvazaalı ve işbirliği içinde faaliyette bulunduğu açıkça belli olan üçüncü şahıslar hakkında, kendilerine haksız ve hukukî dayanaktan yoksun olarak aktarılan banka alacaklarının takibi, tahsili ve bu tür eylemlerin etkin bir şekilde cezalandırılması amaçlanmıştır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.