23. DÖNEM KANUNLAŞANLAR

1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 28/11/2007-26714)
Kanunla; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa DOKUZUNCU BÖLÜM başlığı altında Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler başlığı ile yeni bir bölüm eklenerek, toplu yapı uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesi ile uygulamada karşılaşılan eksiklikleri, belirsizlikleri ve hakkaniyete aykırılıkları ortadan kaldırmak bakımından, 634 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması suretiyle uygulamada birlik sağlanmış ve sorunlara adil ve hakkaniyete uygun çözümler getirilmiştir.

2) 20/11/2007 tarihli ve 5712 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 04/12/2007-26720)
Kanunla; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının beş olan üye sayısının, beş asıl, üç yedek olarak değiştirilmesi, kurulların ceza infaz kurumları ve tutukevlerini ziyaret süresinin iki aydan dört  aya çıkarılması, kurumları ziyarette bulunacak üye sayısının dörtten üçe indirilmesi, ayrıca infaz hâkimliğinin görev alanına giren bir şikâyet konusu olduğu takdirde, raporların infaz hâkimliğine gönderilmesi konularında 14/6/2001 tarih ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

3) 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun  (R.G: 04/12/2007-26720)
Kanunla; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin iç hukukta uygulama kabiliyetinin sağlanması ile Sözleşmeye taraf devletler arasında kaçırılan çocukların ikâmetgah ülkesine iadesi ve şahsî ilişki kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

4) 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (R.G: 12/12/2007-26728)
Kanunla; 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun, konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler de dikkate alındığında toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün şartlarına göre ihtiyaçlara cevap vermeyen yönleri ıslah edilmiş ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuyla getirilen yeni hükümlere uygunluğu sağlanmıştır.
           
5) 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu (R.G: 05/01/2008-26747)
Kanunla; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58. maddesinde, bu maddede çerçevesi çizilen tanıklık görevinin yapılmasından sonra kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemlerin ilgili kanununda düzenleneceği hükme bağlandığından, tanık koruma tedbirleri, bunların hangi makam veya mercilere başvurabileceği ve tanık koruma tedbirlerine ilişkin diğer usul hükümlerine yer verilmiştir.

6) 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun    (R.G: 08/02/2008-26781)
Kanunla; Yargı reformu çerçevesinde olmak üzere; özel ceza kanunları ile ceza hükmü içeren özel kanunların yeni ceza mevzuatına uyumu sağlanmıştır.

7) 23/7/2008 tarihli ve 5791 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 06/08/2008-26959)
Kanunla; Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçilmeleri, Mahkemenin yönetim ve temsili ile başkana vekâlet, meslek mensuplarının görev sürelerinin belirlenmesi, görev itirazı reddedildiğinde gönderilmesi gereken evrakın sayılması, sürenin geçirilmesi hâlinde uyuşmazlık çıkarılması talebinin reddine imkân tanınması, olumsuz görev uyuşmazlığında son görevsizlik kararı veren yargı merciince yapılacak işlemlerin düzenlenmesi, olumlu görev uyuşmazlığı doğması hâlinde yapılacak işlemler ile uyulması gereken usul kurallarının belirlenmesi, çalışmaya ara verme dönemine rastlayan sürenin uzamasının sağlanması, Mahkemeye başvuran yargı merciince yapılacak işlemlerin belirlenmesine ilişkin hükümler getirilmiştir.

8) 23/6/2009 tarihli ve 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G.: 07/07/2009-27281)
Kanunla; 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunla getirilen idari para cezalarının kaldırılması ve Devletin herhangi bir malî kayba uğramaması amacıyla kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için res’en kat mülkiyetine geçilebilmesi hususu düzenlenmiştir.

9) 26/6/2009 tarihli ve 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 09/07/2009-27283)
Kanunla, uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; Türk Ceza Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanununda ve Kabahatler Kanununda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

10) 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G.: 20/12/2009-27438)
Kanunla; çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir.

11) 22/07/2010 tarihli ve 6008 sayılı  Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 25/07/2010-27652)
Kanunla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklikler yapılmıştır.
                                                          
12) 23/07/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 01/08/2010-27659)
Bakanlığımızca hazırlanan “Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile birleştirilerek kanunlaştırılmıştır.
Kanunla; 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ortak hesabın teşkilini ve dağıtım usulünü düzenleyen hükümler, Anayasa Mahkemesinin 17/5/2007 tarihli ve E. 2004/46, K. 2007/60 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

13) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu (R.G.: 18/12/2010-27789)
Toplumsal hayatta meydana gelen değişim ve gelişimlere paralel olarak, toplumsal ihtiyaçlar ve beklentilerin karşılanması, Ülkemiz için gerekli ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması, sosyal ve demokratik devlet ilkeleri, demokratik, şeffaf ve geniş tabanlı kararların oluşturulması ve mukayeseli hukuk uygulamaları çerçevesinde bir çok alanda düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12/09/2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilmiş ve kesin sonuçlar 23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği kapsamında hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile Kurulun yapısı değiştirilmiş ve seçimi ile işleyişine yönelik hükümlere yer verilmiştir.

14) 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (R.G.: 04/02/2011-27836)
Kanunla; Dünyamızda ve Ülkemizde yaşanan, toplumsal, sınaî, ekonomik ve teknik gelişmeler ile globalleşmenin getirdiği değişimler karşısında yetersiz kaldığı görülen 818 sayılı Borçlar Kanununun yerini almak üzere, ilgili mevzuat ve kaynak kanunlarda gerçekleşen değişikliklerle paralellik sağlayan, dili sadeleştirilen ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hükümler içeren yeni bir Borçlar Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

15) 11/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 19/01/2011-27820)
Kanunla, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişim ve değişmelere paralel olarak değişiklikler yapılmıştır.

16) 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (R.G.: 04/02/2011-27836)
Kanunla; yargı reformu çerçevesinde, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yerini almak üzere, uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini ve bir kısım uyuşmazlıkların nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak amacıyla yeni bir Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

17) 12/01/2011 tarihli ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G.: 04/02/2011-27836)
Kanunla; Türk Borçlar Kanunu Tasarısının yeni hükümlerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya neden olunmamasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

18) 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (R.G.: 14/02/2011-27846)
Kanunla; Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomik ve ticarî hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlere paralel hükümler içeren yeni bir Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe konulmuştur.

19) 14/01/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G.: 14/02/2011-27846)
Kanunla; Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamada boşluk doğmaması ve aksamalara neden olunmaması için düzenlemeler yapılmıştır.

20) 09/02/2011 tarihli ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (R.G.: 14/02/2011-27846)  
Kanunla; Yargıtay ve Danıştay’ın mevcut iş yüklerinin çözümü açısından, anılan Yüksek Mahkemelerin daire ve üye sayılarının arttırılması öngörülmekte, ete yandan 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda hâkimlerin hukukî sorumluluğuna ilişkin olarak kabul edilen sisteme uyum sağlanması bakımından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılmıştır.

21) 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (R.G.: 03/04/2011-27894) 
Anayasa Mahkemesinin yapısı, görevleri, yargılama usulleri, Başkan, Başkanvekilleri ve Üyelerinin seçimi, disiplin ve özlük işleri ile raportörler, raportör yardımcıları ve personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

22) 31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi: 31/03/2011 Henüz Resmi Gazetede Yayımlanmadı) 
Bazı suçların kabahate dönüştürülmesi, disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçunun mahkeme önüne gelmemesi, ceza davalarında istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru için harç getirilmesi, mahkemelerce yapılan bazı işlemlerin noterliklerce yapılabilmesi Cumhuriyet başsavcılıkları arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarının çözümü için mercii yeri belirlenmesi ve ceza mahkemelerince verilen kararlardaki kesinlik sınırının artırılması amaçlanmıştır.

Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.