22. YASAMA DÖNEMİNDE KANUNLAŞANLAR

1) 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 11/1/2003-24990 )
Kanunla, Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 5680 sayılı Basın Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda değişiklikler öngörülmektedir.

2) 2/1/2003 tarihli ve 4780 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun     (R.G: 8/1/2003-24987)
Kanunla, hükümlü nakline Bakanlar Kurulunca karar verilmesi yerine Adalet Bakanınca karar verilmesi esası getirilerek, bürokratik işlemlerin azaltılması, sürenin kısaltılması ve Bakanlar Kurulunun yoğun olan işlemlerinde de rahatlık sağlanması amaçlanmaktadır.

3) 2/1/2003 tarihli ve 4781 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun (R.G: 8/1/2003-24987)
3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında   Kanunun 10. maddesinin bir ve ikinci  fıkraları  ile  11. maddesinde  yer  alan “yazılı sınav” ibaresini “sözlü sınav” olarak değiştiren 3611 sayılı Kanunun 7. maddesi, Anayasa Mahkemesinin 20/11/1990 tarihli ve 1990/13 Esas, 1990/30 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.  Kanunla  sözü  edilen  Kanunun  10 ve  11. maddelerinde  yapılan   değişiklikle Anayasa Mahkemesinin Kararı doğrultusunda eğitim sonu sınavının “yazılı” olarak yapılmasının temini öngörülmektedir.

4) 2/1/2003 tarihli ve 4782 sayılı Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 11/1/2003-24990)
Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 01.02.2000 tarihli ve 4518 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 06/02/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla, anılan Sözleşme hükümlerinin mevzuatımız çerçevesinde iç hukukumuza yansıtılması amaçlanmaktadır.

5) 8/1/2003 tarihli ve 4785 sayılı Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 15/1/2003-24994 Mükerrer)
Kanunla, çağdaş ceza kanunlarında olduğu gibi kusurluluğun bir türünü oluşturan, taksirin daha da yoğunlaşmış şekli olan “bilinçli taksir” kavramına Türk Ceza Kanununda yer verilerek faildeki tehlikelilik hâliyle orantılı cezanın, genel ve özel önleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu konu ile ilgili maddelerinde öngörülen cezalar artırılarak, bu suçlara karşı caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

6) 8/1/2003 tarihli ve 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 15/1/2003-24994 mükerrer)
Kanunla, uygulamada para cezasına hükümlü kişi uzun süre yakalanmadığında, paranın değerindeki düşüş nedeniyle ceza caydırıcı olma vasfını kaybettiğinden ve sonradan yakalanan kişi para cezasını ödeyerek hapis yatmaktan kurtulduğundan, kesinleşmiş para cezasını geç ödeyerek bundan yarar sağlayanların bu istifadelerine son vermek amaçlanmaktadır.

7) 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (R.G: 18/1/2003-24997)
Kanunla, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı bulunacak aile mahkemelerinin, aile hukukundan doğan dava ve işlere bakması amacıyla kurulması öngörülmektedir. Aile mahkemeleri ayrıca, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün zedelenmesi bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanların yardımını da alarak teşvik edecektir. Böylece aile mahkemeleri yargılama görevinin yanında, toplumun temel taşı olan ailenin korunmasına yönelik bir takım koruyucu, eğitici ve sosyal tedbirlerin alınması gibi önemli işlevleri de yerine getirecektir.

8) 15/1/2003 tarihli ve 4790 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 26/1/2003-25005)
Kanunla, Anayasa Mahkemesinin, 2802 sayılı Kanunda 4087 sayılı Kanunla yapılan  değişikliklerin bir kısmını  iptal  etmesi  nedeniyle  hasıl olan boşluk  giderilmekte; yapılan düzenlemeyle avukatlıktan hâkimlik mesleğine geçişte sınav koşulu kaldırılmakta, üç yıl fiilen avukatlık yapma koşulu beş yıla çıkarılmakta, avukatlıkta geçen sürenin tamamının  hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılması esasından dönülerek sürenin 2/3’ünün sayılması ilkesi getirilmektedir. Ayrıca, hâkim ve savcı olacaklar ile tüm idarî ve adlî yargıya alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.

9) 23/1/2003 tarihli ve 4793 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 4/2/2003-25014)
Kanun, Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda değişiklikler öngörmektedir.

10) 5/2/2003 tarihli ve 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 10/2/2003-25020 Mükerrer)
Kanunla, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yeni maddeler eklenmek suretiyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kanuna aykırı olarak bazı eşya, araç ve gereç veya malzemelerin sokulması, kurumlarda bulundurulması veya kullanılması suç sayılmak suretiyle cezaî müeyyideye bağlanmakta, hükümlü ve tutukluların beslenmesini, ziyaretçileri ile görüşmesini, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasını, müdafi ve avukat tayin etmesini ve salıverilenlerin kurum dışına çıkmasını engelleyenler ile bina araç ve gereçlerine zarar verenlerle ilgili cezaî hükümler getirilmekte, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda uluslararası norm ve bildirgelere paralel olarak düzenlemeler yapılmakta, ayrıca, açlık grevi ve ölüm orucunda bulunanlar ile sağlık sorunu olan hükümlü ve tutuklular hakkında alınacak tedbir ve yapılacak çalışmalarla ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.

11) 6/2/2003 tarihli ve 4809 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 10/2/2003-25020 Mükerrer)
Kanunla, 4454 sayılı Kanunun kapsamına girmekle birlikte bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce cezası infaz edilmiş olanların, Türk Ceza Kanununun 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm uyarınca 4454 sayılı Kanunun lehe olan hükümlerinin uygulanması amaçlanmıştır.

12) 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 25/2/2003-25031)
Kanunla, Adlî Tıp Kurumunun dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak, ıslahı ve yeniden yapılandırılması suretiyle adalete daha iyi hizmet sunabilmesi için 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır.

13) 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 8/3/2003-25042)
Bugün uygulamada bir nevi kredi aracı niteliğinde kullanılmakta olan çekin, aslına uygun olarak ödeme aracı hâline getirilmesi zorunlu olup, bankaların, çek defteri verirken gerekli araştırma ve değerlendirme yapması zorunluluğu yanında, maddî anlamda sorumluluklarının artırılması suretiyle çek hesabının açılması ve çek defterinin verilmesinde daha çok özen göstermeleri de bir ihtiyaç hâline gelmiş bulunduğundan, Kanunla bu ihtiyaçların giderilmesi ve 3167 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır.

14) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 27/3/2003-25061)
Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamları ve uzman personelden oluşturulan Komisyonca hazırlanan Kanun ile adalet hizmetlerini hızlandırarak “tam ve zamanında” adaletin teminini sağlamak, tebligat işlemlerindeki gecikmeleri önlemek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamelerin tebliğinde yaşanan sıkıntıları gidermek için 19.2.1956 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

15) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Para Cezalarının İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun (R.G: 6/5/2003-25100)
Kanunla, ceza hükümleri içeren özel kanunlardaki hürriyeti bağlayıcı ceza ve kamu para cezaları, idarî para cezasına çevrilmekte, böylece mahkemelerin ve Cumhuriyet savcılıklarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

16) 28/5/2003 tarihli ve 4863 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 3/6/2003-25127)
Kanunla, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu”nun 10. maddesine paralel olarak 2802 sayılı Kanunun 114. maddesinde sayılan yardımcı adalet personelinin seçiminde kalitenin sağlanması, hizmet ihtiyaçlarına uygun isabetli personelin seçimi, sınav ve atama usulünde bürokrasinin azaltılarak işlemlere sürat kazandırılması amaçlanmıştır.

17) 15/7/2003 tarihli ve 4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 19/7/2003-25173)
Kanunla, bir yandan Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 1587 sayılı Nüfus Kanunu, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 3894 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

18) 15/7/2003 tarihli ve 4929 sayılı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 22/7/2003-25176)
Kanunla, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 25.03.1984 günlü toplantısında alınan İlke Kararı doğrultusunda öngörülen düzenleme ile Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan Birinci Başkan, Birinci Başkanvekili ile Daire Başkanları seçimlerinin uzamasının önlenmesi ve Dairelerin çalışma düzeninin aksamaması amaçlanmıştır.

19) 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 30/7/2003-25184)
Kanun, şirketlerin borcunu ödeyememesi veya malvarlıklarının borcunu karşılayamamasından dolayı ödeme güçlüğü hâline düşmeleri sonucu, ekonomik hayatlarının devam ettirilmesinin mümkün olması durumunda, malvarlığını koruyucu önlemler almak, iyileştirilmelerini veya yeniden yapılandırılmalarını sağlamak, alacaklıların ve borçluların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

20) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu (R.G: 31/7/2003-25185)
Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamları ve uzman personelden oluşturulan Komisyonca hazırlanan Kanun ile, hâkim, savcı, avukat ve noterler ile diğer adalet personelinin meslekî eğitimlerini sağlamak, hukuk ve adalet hayatında inceleme ve araştırmalar yapmak, karşılaşılan sorunları saptamak ve bunlara çözüm yolları üretmek, dokümantasyon ve koordinasyonu sağlamak amaçlanmaktadır.

21) 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 7/8/2003-25192)
Kanunla, bir yandan Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde alınması gerekli tedbirler ile Katılım Ortaklığı Belgesindeki ifadelere uygun olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda değişiklikler yapılmaktadır.

22) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (R.G: 24/10/2003-25269)
Kanun, demokratik idarenin ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kamu hizmetlerinden yararlananların bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

23) 12/12/2003 tarihli 5020 sayılı ve Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 26/12/2003-25328)
Kanunla, kamuoyunda “banka hortumlaması” olarak isimlendirilen tasarruf  mevduatlarına tanınmış olan sınırsız mevduat garantisi nedeniyle belli başlı gruplarca kurulmuş Bankaların hâkim ortaklarınca kendi şirketlerine para aktarmak, sınırsız ve teminatsız  kredi kullanmak suretiyle içinin boşaltılması sonucunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden batık bankaların alacaklarının takibi ve tahsili için sorumlu banka sahip ve ortakları, yöneticileri ve yakınları ile bunlarla muvazaalı ve işbirliği içinde faaliyette bulunduğu açıkça belli olan üçüncü şahıslar hakkında, kendilerine haksız ve hukukî dayanaktan yoksun olarak aktarılan banka alacaklarının takibi, tahsili ve bu tür eylemlerin etkin bir şekilde cezalandırılması amaçlanmıştır.

24) 7/1/2004 tarihli ve 5036 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 13/1/2004 - 25345)
Kanunla; 7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle, büyükşehir belediyeleri hudutları içerisinde kalan ilçeler ile büyükşehir belediyesi hudutları dışında kalıp merkez nüfusu 100.000’in üzerinde bulunan ilçelerde çocuk mahkemelerinin kurulabilmesi sağlanmıştır.

25) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (R.G: 23/1/2004 - 25355)
Kanunla; ekonomik ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak elektronik ticaretin uygulamaya sokulması sonucu kullanıma açılan elektronik imzanın hukukî ve kurumsal anlamda yapısı düzenlenmiştir.

26) 12/2/2004 tarihli ve 5092 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG: 21/2/2004 - 25380)
Kanunla; sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün olan sermaye şirketlerinin, muaccel para borçlarını ödeyememeleri ya da mevcut ve alacaklarının borçlarını karşılayamaması nedeniyle, ekonomik varlıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları ve bu tehlikenin, borçlarını olduğu kadar alacaklarını tahsil edememe durumunda kalan alacaklıları ve işini kaybetme tehlikesine maruz kalan işçileri de tehdit etmesi, bu tehdidin sonuçta bölgesel veya millî ekonomiyi de etkilemesi sebebiyle, İcra ve İflâs Kanununa “Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden Yapılandırılması” müessesesinin eklenmesi ve sermaye şirketlerinin alacaklılarla uzlaşarak borçlarının yeniden yapılandırılması ve ekonomik hayatlarına devam etmeleri  sağlanmıştır.

27) 14/4/2004 tarihli ve 5133 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 20/4/2004-25439)
Kanunla; aile mahkemelerinin görev alanının, kuruluş amacına uygun olarak yeniden belirlenmesi, Türk Medenî Kanununun 396 ilâ 494. maddelerinde düzenlenen vesayet hukukuna ilişkin konuların aile mahkemelerinin görev alanından çıkarılması sağlanmış, bu hükme uygun şekilde aile mahkemelerinin vesayet makamı ve denetim makamı olarak görev yapmalarına imkân sağlayan 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

28) 14/4/2004 tarihli ve 5134 sayılı Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 20/4/2004 -25439)
Kanunla; Anayasa Mahkemesinin 12/11/2002 tarihli ve Esas: 2001/152, Karar: 2002/102 sayılı Kararıyla, Noterlik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adlî veya askerî hâkimlik yahut savcılıklara…” ibaresinin, adlî veya askerî yargı hâkim ve savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcılarının kanunlar önünde aynı hukukî konumda bulunmasına rağmen, noterlik stajından muaf tutulacaklar arasında, hukuk fakültesi mezunu idarî yargı hâkim ve savcılarının sayılmamasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunması neticesi iptal edilmesi sebebiyle, hukuk fakültesi mezunu idarî yargı hâkim ve savcılarının da noterlik stajına tâbi tutulmamaları sağlanmıştır.

29) 16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun (R.G: 30/6/2004 -25508)
Kanunla; 4/4/1929 tarihli 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 394. maddeden sonra gelmek üzere “ÜÇÜNCÜ FASIL” başlığı altında “Bazı suçlara ilişkin muhakeme usulü” başlıklı  394/a ilâ 394/d maddeleri eklenerek, 394/a maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili davaların, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülmesi sağlanarak, bu suçların soruşturması ve kovuşturulması sırasında uygulanacak usul hükümlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, ayrıca 16/6/1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

30) 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 21/7/2004 - 25529)
Kanunla; 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla, Anayasanın 15, 17 ve 87 nci maddelerinde yapılan değişikliklerle ölüm cezalarının Anayasadan, 131 nci maddesinde yapılan değişiklikle de Genelkurmay Başkanlığına Yükseköğretim Kuruluna üye seçilmesi yönünde imkân veren hükmün maddeden çıkarılması nedeniyle, Anayasada yapılan bu değişikliğe uyum sağlanmıştır.

31) 14/7/2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 21/7/2004 -25529)
Kanunla; günümüz ekonomik koşulları ve paranın bugünkü satın alma gücü göz önünde tutularak, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan parasal sınırların (görev, senetle ispat, kesin hüküm, temyiz, Yargıtayda duruşma, karar düzeltme ve sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin) arttırılması, yargı hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve kısa sürede yargılama konusu hakkında karar verilmesini sağlamak amacıyla hâlen değişik kanunlarda yer alan adlî tatil süresinin kısaltılması, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yer alan mahcuz malların muhafazasında alınacak ücretlerin tespiti ve icra takibinden vazgeçilmesi durumunda alınacak harçlar bakımından 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 2548 sayılı  Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası  Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun arasında uygulama birliği sağlanmıştır.

32) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (R.G: 27/7/2004 -25535)
Kanunla; terör nedeniyle veya terörle mücadele sırasında veya sonucunda zarar gören kişilerin zararlarının yargı yoluna gitmelerine gerek kalmadan, idarece en kısa süre içinde ve sulh yoluyla karşılanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ancak bu yolla sonuç alamayanların haklı iddialarının varlığı hâlinde başvurmaları, verilen tazminat miktarlarının haksız zenginleşme aracı olarak kullanılmasının önlenmesi sağlanmıştır.

33) 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (R.G: 7/10/2004 - 25606)
Kanunla; adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet savcılığının ilk kez kuruluş, görev ve yetkileri itibarıyla bir düzenlemeye kavuşturulması sağlanmıştır.

34) 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 7/10/2004 - 25606)
Kanunla; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, davaların hızlı, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesi, istinaf yoluna ilişkin usul hükümlerinin düzenlenmesi ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmelerin yansıtılması sağlanmıştır.

35) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (R.G: 12/10/2004 - 25611)
Kanunla; sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler dolayısıyla eskiyen değerlere dayalı Türk Ceza Kanununun çağa uydurulması için gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmıştır.

36) 4/11//2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G: 13/11/2004 - 25642)
Kanunla; Türk Ceza Kanunu Tasarısının, yeni hüküm ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesine kadar, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması sağlanmıştır.

37) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (R.G: 17/12/2004-25673)
Kanunla; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün şartlarına göre ihtiyaçlara cevap veremeyen yönlerini ıslah etmek üzere gerekli değişikliklerin yapılması ile Cumhuriyet savcılığının gözetim ve denetiminde suçları soruşturmak, suçluları yakalamak, suç kanıtlarını toplamak ve adlî makamlara teslim etmek gibi görevleri yerine getirmek üzere adlî kolluğun kurulması, görev ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

38) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (R.G: 29/12/2004 -25685)
Kanunla; hükümlü ve tutuklulara uygulanan infaz sisteminin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, disiplin suç ve cezalarına karşı  hâkim önünde itiraz hakkının tanınması, infaz hukukunda yargı denetiminin egemen kılınması, cezaları infaz edilmiş olan hükümlülerin toplumdan dışlanmalarının önlenmesi, onların iş kurmalarına veya öğrenimlerine devam etmelerine yardımcı olmak üzere salıverilme sonrası korumaya ilişkin esasların belirlemesi, çağdaş normlara dayalı infaz sisteminin oluşturulması sağlanmıştır.

39) 25/12/2004 tarih ve 5276 sayılı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 29/12/2004-25685)
Kanunla; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 14/9/1981 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile bir yıl içerisinde her mahkemenin türüne ve özelliğine göre bakabileceği dava sayısının asgarî ve azamî sınırı ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile diğer personel yönünden iş durumuna göre  tespit edilen standart kadro esas alındığında, mahkemelerin muhtelif unvanlarda kadro ihtiyacı olduğunun anlaşılması ve Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında hizmet genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan kadro ihtiyacının giderilebilmesi nedeniyle, (10719) kadronun ihdası amaçlanmaktadır. 

40) 02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G: 18/3/2005- 25759)
Kanunla; ilk derece mahkemelerinden olan iş mahkemesinin nihaî kararlarının kesinlik kapsamının belirlenmesi ve bu sınırlar dışında kalan kararlar aleyhine istinaf yoluna başvurulabilme imkânının tanınması, bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenerek, iş mahkemelerinde görülen davaların acele işlerden sayılması nedeniyle bu kararların bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca üç ay içinde karara bağlanması sağlanmıştır.

41) 02/03/2005 tarihli ve 5309 sayılı Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 8/3/2005-25749)
Kanunla; asliye mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde noterlik kurulabilmesine, noterlik bulunmayan ilçelerde kurulacak olan dördüncü sınıf noterliklerin kâtip sınıfından bir adalet memurunun yanı sıra görevlendirilecek icra müdürü ve icra müdür yardımcısı tarafından da yönetilmesine imkân sağlanmakta, ayrıca  10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan büyükşehir belediyesi sınırları içindeki noterlerin ortak hesap paylaşımı konusundaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye Noterler Birliğine yetki verilmektedir.

42) 02/03/2005 tarihli ve 5311 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/3/2005-25759)
Kanunla; değişen ve gelişen sosyo-ekonomik koşullar ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar giderilmesine, bu alandaki işlemlere etkinlik ve hız kazandırılmasına ve istinaf yoluna ilişkin usul hükümleri düzenlenmiştir.

43) 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R.G: 31/3/2005-Mükerrer 25772)
Kanunla; Ceza Muhakemesi Kanununun, yeni hüküm ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesine kadar, uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması sağlanmıştır.

44) 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (R.G: 31/3/2005-Mükerrer 25772)
Kanunla; adalet hizmetlerinin hızlandırılması, sür’atli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve görevlilerin zaman ve emek kaybının önlenmesi sağlanmış, Türk Ceza Kanunundan çıkarılan kabahat türünden suçların yaptırımı idarî para cezasına dönüştürülerek yeniden düzenlenmiştir.

45) 31/03/2005 tarihli ve 5328 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G: 31/3/2005-Mükerrer 25772)
Kanunla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun, 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun, 5311 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlük tarihleri  Haziran 2005 olarak değiştirilmiştir. 

46) 11/5/2005 tarihli ve 5347 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)
Kanunla; 31/3/2005 tarihli ve 25772 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanan ancak, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yürürlük tarihi 1 Haziran 2005 olarak değiştirilen, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun uygulanmasında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları gidermek amaçlanmaktadır.

47) 11/5/2005 tarihli ve 5348 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)
Kanunla; 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanun ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı hükümlerinin uygulanması ve yeni ceza sistemine uyarlanması açısından ortaya çıkması muhtemel sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

48) 11/5/2005 tarihli ve 5349 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/5/2005-25819)
4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanunda, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şeklini düzenleyen hükümlere yer verilmiş; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun getirmiş olduğu yeni ceza hukuku sistemi bakımından özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması zorunlu bulunmuş olması nedeniyle, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla, yeni Türk Ceza Kanunu ve buna bağlı olarak bazı kanunların "1 Nisan 2005" olan yürürlük tarihi "1 Haziran 2005" olarak yeniden belirlenmiştir. Bu arada 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile de, yeni Türk Ceza Kanununda düzenlenmemiş olan kabahatlere ilişkin yeni bir sistem getirilmiş ve bu Kanunun da yürürlüğe gireceği tarih 5328 sayılı Kanunla "1 Haziran 2005" olarak belirlenmiş olduğundan, Kanunla; bu gelişmeler karşısında, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

49) 25/05/2005 tarihli ve 5351 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 1/6/2005-25832)
Kanunla; 29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun uygulanmasına başlandığında ortaya çıkabileceği tespit edilen muhtemel aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

50) 25/05/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu (R.G: 1/6/2005-25832)
Yeni Türk Ceza Kanununun kabulüyle 765 sayılı Kanundan farklı bir yaptırım rejimi benimsenmiş ve yeni sistemde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik tedbiri ayırımına yer verilmiş; cezalar, hapis ve adlî para cezası olarak bir ayırıma tâbi tutulmuş, böylece, 765 sayılı Kanunda benimsenen aslî ceza ve fer'i ceza ayırımı ve bu kanundan farklı olarak, belli bir suçtan mahkûmiyete bağlı olarak kişiyi ömür boyu belli haklardan yoksun bırakacak yaptırım sistemi terkedilmiş olduğundan, Kanunla, bu yeni sisteme göre adlî sicilin tutulmasıyla ilgili düzenlemeler yenilenmektedir.

51) 25/05/2005 tarihli ve 5353 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 1/6/2005-25832)
Kanunla; başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan bilgilendirme toplantıları sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olarak ileri sürülen görüş ve eleştiriler doğrultusunda, söz konusu Kanununun uygulamasında ortaya çıkabilecek olası sorunları giderebilmek amaçlanmaktadır.

52) 31/5/2005 tarihli ve 5358 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G: 1/6/2005-25832 Mükerrer)
Kanunla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda kabul edilen yaptırım sistemi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile benimsenen kabahatlere ilişkin genel düzenlemeler çerçevesinde 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

53) 29/06/2005 tarihli ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 8/7/2005-25869)
Kanunla; başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan bilgilendirme toplantıları sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak ileri sürülen görüş ve eleştiriler doğrultusunda, söz konusu Kanunun uygulamasında ortaya çıkabilecek olası sorunları giderebilmek amaçlanmaktadır.

54) 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (R.G: 15/7/2005-25876)
Kanunla; özel korunma ihtiyacı olan  veya kanunla ihtilafa düşen çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek ve özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile kanunla ihtilafa düşen çocuklar hakkında hükmolunacak  tedbirlerin usul, esas ve uygulanmasına dair ve çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama usullerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

55) 03/07/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu (R.G: 20/7/2005-25881)
Kanunla; 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza Güvenlik ve Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104. maddesinde cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulması, salıverme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntemi ve esaslarının ilgili Kanunda düzenleneceği belirtildiğinden, Kanun gereğince oluşturulması gerekli kurullar ile yardım merkezlerinin Kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibariyle işleyişini sağlayacak düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

56) 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (R.G: 24/12/2005-26033)
Kanunla; günümüzde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler ve Avrupa Birliğine uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile yeni kurulan müesseseler karşısında, yargı yetkisinin yerine getirilmesinde en önemli rolü üstlenen hâkim ve savcılar hakkındaki kanunların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli bulunması nedeniyle,  24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanun ile 30/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununda  değişiklik yapılması amaçlanmıştır.  

57) 29/06/2006 tarihli ve 5532 sayılı Terörle  Mücadele  Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Kanun (R.G: 18/07/2006-26232)
Kanunla, 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

58) 28/09/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (R.G: 13/10/2006-26318)
Kanunla; Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve Ülke düzeyinde faaliyet göstermesi öngörülen Kamu Başdenetçisi ve Kamu denetçilerinin görevleri, nitelikleri, seçimleri, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve Kurum personeli ile ilgili konular hakkında düzenlemeler amaçlanmıştır.

 

 

Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.